05:00
PRATHASMARANAM
05:30
ALWARGAL PADIYAN THIRUVARGAM
06:00
SUPRABHATHAM
06:15
ALAYA DARSHANAM
06:45
RASHI PALAN
07:00
YOGA
07:30
KERALA DARSHANAM]
08:00
BHAKTHISINCHANA
08:30
SANGEETHA GURUKULA
09:00
JAYANDRA VIJAYAM
09:30
SHUBHORI
10:00
KALYANAMASTHU
11:00
MUTTS OF INDIA
11:30
ASTROLOGY
12:00
ASTROLOG [YRASIK GEMS]
12:30
BHARAVI SADHANA
12:45
SANJEVAN NETRALAYA
13:00
MOOLIGAI SAMAYAL
13:30
DIAL SANKARA
14:00
HERBO CARE
14:30
BHAKTHISINCHANA
15:00
SWARASYAM
15:30
SANKARA VAIBAVA
16:30
JANAPADA LOKA
17:00
AMRUTHABINDHU
17:30
SAHASRANAMAM
18:00
CHATURYAM
19:00
SANKARA MELA 2014
20:00
BHAKTHISINCHANA
20:30
BHAJANS SAMARAT JUNIOR
21:30
ALAYA DARSHANAM
22:00
DEEPAVALI DIVYANAMA
22:30
SAI LEELA
23:00
KALYANAMASTHU
00:00
GOLD TIMES
00:10
JANAPADA LOKA
00:40
BHAKTHISINCHANA
01:00
BHAJANS SAMARAT JUNIOR
02:00
NATYANJALI
02:30
MOOLIGAI SAMAYAL
03:00
SANKARA MELA 2014
04:30
GANESH SAHARANAM