05:00
BHAJANS
05:30
GHO POOJA
05:45
SUBHASHITHAM
06:00
MAHAPERIYAVA MAHIME
06:15
AMRITHAM
06:30
SUPRABHATHAM
07:0`0
NAMASTHE SANKARA
08:00
BRAHMARISHI
09:00
Jayendrar Vijayam
09:30
ASTROLOGY
10:00
KALYANAMASTHU LIVE
11:00
SWARASYAM
11:30
DIAL DOCTOR
12:00
DEVATHA DARSHANA
12:30
Dream Land
13:30
DIAL SANKARA
14:00
AYUR VEDIC
14:30
BHAKTHISINCHANA
15:00
SANKARA VIJAYAM
15:30
SHILPA SHASTRAM
16:00
KASHMIR THE CROWN OF INDIA
16:30
RUCHI RUCHI
17:00
AMRUTHABINDHU
17:30
SAHASRANAMAM
18:00
TEST YOUR LUCK
19:00
NADOPASANA
19:30
KULA DAIVAM
20:00
BHAKTHISINCHANA
20:30
MUTTS OF INDIA
21:00
BHAJANS SAMARAT
21:30
UTSAVA
22:00
UTSAVA
22:30
NADOPASANA
23:00
KALYANAMASTHU
00:00
BHAJANS
00:30
GHO POOJA
00:45
MAHAPERIYAVA MAHIME
01:00
AMRITHAM
01:15
SUBHASHITHAM
01:30
KASHMIR THE CROWN OF INDIA[R]
02:00
NAMASTHE SAN
03:00
BRAHMARISHI
04:00
SANKARA VIJAYAM
04:30
MUTTS OF INDIA
• Job opportunities in Sri Sankara TV for Senior Marketing Executive and Executive.